2020 Yılı Oda Kayıt İşlemleri ve Aidat Miktarları

2020 Yılı Oda Kayıt İşlemleri ve Aidat Miktarları

Türk Optisyen-Gözlükçü Birliği Optisyen-Gözlükçü Odalarına Üye Olmak İçin İstenilen Belgeler ve Yapılacak İşlemler;

1) Dilekçe ( Üyeliğe Giriş Fişi ve Dilekçe odalardan temin edilecektir. Kadın üyeler kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soy adlarını ayrıca belirteceklerdir. ),

2) T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının Fotokopisi,

3) Optisyenlik Diploması Fotokopisi ( Oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

4) Gözlükçülük Ruhsatnamesi Fotokopisi ( Oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

5) Göz Hastalıkları Uzmanı üye olacak ise;

Göz Hastalıkları Uzmanlık Belgesi ( Noter tasdikli sureti ) Tabiplik mesleğini icra etmediğine ilişkin kayıtlı olduğu tabipler odasından alınmış olan belgenin aslı,

6) Özgeçmiş ( Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip gerçek kişinin mesleki öğrenim, kurs, seminer faaliyetleri ve fiilen meslek icra ettiği devreleri ayrı ayrı gösteren mesleki geçmiş Bilgileri ile vermek istediği şahsi bilgiler ),

7) Altı (6) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. ),

8) Adli Sicil Beyanı ( E-Devlet sisteminden alınan Adli Sicil Belgesine el yazısı ile “ Optisyen-Gözlükçüler odasına kaydolmak bakımından 5443 sayılı Kanuna ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğine göre üyeliğe engel teşkil eden mahkumiyetimin veya meslekten yasaklama cezamın bulunmadığını beyan ederim. “ şeklinde olacak, mahkumiyet veya yasaklama cezası var ise, buna dair karar ve sair belge de eklenecektir. Bu beyanın gerçeğe aykırılığı halinde, ilgililer Türk Ceza Kanununa göre sorumluluğu saklıdır. ),

9) İkametgah Belgesi ( Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya E-Devlet uygulamasından alınabilir. Herhangi bir sebeple mesleğini icra etmemekte olan meslek mensubu, ikametgahlarını teyit etmek- üzere ikamet ettiği yerin mülkiyetinin kendisine, eşine, çocuklarına veya birinci derece kan hısımlarına ait olduğunu gösteren tapu senedi veya kiracı olunan hallerde taraf olduğu kira sözleşmesini istenilen belgelere ekleyecektir. Yönetmelik 55/3 ),

10) İmza Sirküleri/Beyanı ( Odaya kayıt için gerekli istenilen evrakları oda yetkilisi huzurunda imzalanması halinde istenmeyecektir. Belgeleri ve üyelik işlemleri kendi dışında bir başkası tarafından gerçekleştirilecek ise imza sirküleri/Beyanı Fotokopisi eklenecektir. ),

11) Oda Giriş ve Yıllık Aidat Ücretlerinin ödendi dekontu ( Odaya Giriş Aidatı 1221,80 TL + 2020 Yılı Yıllık Üyelik Aidatı 1221,80 TL = Toplam 2443,60TL ),

12) Faaliyette Bulunan Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip gerçek kişi adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi “ Fotokopisi ( Oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

13) Mesul Müdür (Optisyen/Gözlükçü) dışındakiler Personel Çalışma Belgesi Fotokopisi ekleyecektir.

Hızlı Erişim